🔥 Sở Du lịch Hải Phòng đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 UBND xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Ủy ban nhân dân xã Ngọk Tụ đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                   
Cập nhật ngày 16/07/2021
logo
UBND Thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định
5 1 Chứng nhận
  • Địa chỉ
    30 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Đã xác thực
  • Website
  • Ngày duyệt
    16/07/2021
  • Mô tả

ĐÃ XÁC THỰC

Chứng nhận được cấp bởi

Website khác

Không có website khác của Tổ chức.


Mạng xã hội

Chính thống

Không có mạng xã hội tín nhiệm nào.

Chưa xác thực/giả mạo

Chưa phát hiện mạng xã hội giả mạo.


Website tín nhiệm
Thiết bị IoT tín nhiệm

Không có Thiết bị IoT tín nhiệm nào.

Hệ thống tín nhiệm

Không có Hệ thống tín nhiệm nào.

Các địa chỉ giả mạo tổ chức

Chưa phát hiện địa chỉ nào giả mạo tổ chức

scrolltop